shopify
traffic stats
Shimeji (Yuggoth), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Shimeji (Yuggoth), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Shub-Niggurath (Outer God), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Shub-Niggurath (Outer God), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Yog Sothoth (Outer God), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Yog Sothoth (Outer God), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 1, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 2, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Hylocereus Undatus, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Hylocereus Undatus, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Pteridophyta, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Pteridophyta, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 1, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 3, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 3, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Shimeji (Yuggoth), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Shub-Niggurath (Outer God), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Yog Sothoth (Outer God), 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 1, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 2, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Hylocereus Undatus, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Pteridophyta, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 1, 2013.  8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 3, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Shimeji (Yuggoth), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Shub-Niggurath (Outer God), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Yog Sothoth (Outer God), 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Elder Thing (Old One), Variation 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Hylocereus Undatus, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Pteridophyta, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Chemia et Botanica Studiis No. 3, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 1, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
Vernonia Altissima No. 2, 2013. 8x10" silver gelatin paper negative
show thumbnails